Jak przebiega budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni, powinniśmy zapoznać się z wymaganiami technicznymi związanymi z montażem i eksploatacją takiej instalacji. Przed wyborem rodzaju oczyszczalni, przeanalizujmy, jaka będzie aktualna i przyszła ilość stałych użytkowników, jaki jest poziom wód gruntowych oraz rodzaj gruntu.

Najważniejsze etapy budowy oczyszczalni

Oczyszczalnia ściekówKoniecznie należy określić także powierzchnię działki oraz głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. Określenie ilości użytkowników pozwoli dopasować odpowiednią objętość osadnika. Przydomowa oczyszczalnia w Poznaniu wyposażona jest zwykle w osadnik dwu- lub nawet trzykomorowy. Według producentów, wydłużenie drogi przepływu ścieków sprawia, że możemy liczyć na wyższy stopień redukcji zanieczyszczeń, choć stopień ten zależy także od długości drenażu. Określenie powierzchni działki jest także istotne, gdyż każdy z elementów oczyszczalni musi znajdować się w odpowiedniej odległości od innych obiektów – na przykład drenaż nie powinien być montowany bliżej niż 3 m od drzew, zaś cała oczyszczalnia powinna zachować odległość 1,5 m od rurociągów wodociągowych i gazowych. Przebieg budowy każdej przydomowej oczyszczalni ścieków przebiega zazwyczaj w kilku etapach.

Oczyszczalnia ściekówW pierwszym kroku konieczne jest rozplanowanie miejsc posadowienia elementów instalacji, uwzględniając warunki terenowe oraz wymogi prawne i wymagania inwestora. Plan zagospodarowania terenu powinien zostać dołączony do zgłoszenia budowlanego. Po jego akceptacji, możemy przystąpić do montażu oczyszczalni. Na samym początku wytyczamy miejsce na osadnik, dokonujemy wykopu a po wypoziomowaniu dna montujemy urządzenie. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, warto oprócz obsypania zbiornika gruntem, wykonać dodatkowe mocowanie – wtedy osadnik powinien być przymocowany za pomocą pasów do specjalnych betonowych płyt. W kolejnym etapie budowy pracownicy zajmują się montażem przepompowni oraz instalacją urządzeń II stopnia oczyszczania ścieków – takim urządzeniem mogą być na przykład filtry gruntowo-roślinne. Następnie należy zamontować drenaż zbierający, do którego wykonania wykorzystuje się rury drenarskie w specjalnym oplocie, którego zadaniem jest chronienie urządzenia przed zamuleniem rur. Drenaż odprowadza oczyszczone ścieki do odbiornika, dlatego w ostatnim etapie budowy wykonujemy rurę odprowadzającą.

Na zakończenie należy jeszcze obsypać drenaż kruszywem, a także warstwami piasku, trocin i słomy. Oczyszczalnia powinna posiadać też studzienkę kontrolną, dzięki której będziemy mogli nadzorować napełnienie filtra ściekami. Wybudowana oczyszczalnia może być bez problemów eksploatowana przez wiele lat.